• Navigator

  Program  PROGRAM SEMINÁŘE


  9.15 - 9.30 Registrace


  9.30 - 9:45 Úvodní slovo (zahájení konference)

  • Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (rektor UK) prof. PaeDr. Radka Wildová, CSc. (prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka UK pro studijní záležitosti), prof. PhDr. Lenka Rovná CSc. (prorektorka UK pro evropskou problematiku)


  9.45 - 10.10 Postavení žen v české vědě

  • Mgr. et Mgr. Hana Tenglerová (Sociologický ústav AV ČR / Gender a věda): Monitorovací zpráva za rok 2018, představení výzkumu podmínek akademické práce, který se také věnoval genderové rovnosti


  10.10 - 12.00 Studium, vědecká kariéra, rodina – jak to jde dohromady?


  Témata:

  • Různý generační pohled na proměny problematiky v čase

  • Obsah příspěvků: osobní příběh, odborné zaměření, kariérní cesta: úspěchy/ překážky / problémy, rodina + práce


  10.10 - 10.30 zahájí prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (prorektor UK pro vnější vztahy)

  10.30 - 10.50 prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA (imunologie, 2. LF UK, laureátka Ceny Milady Paulové 2017)

  10:50 - 11.30 doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. (MFF UK – držitelka grantu ERC za rok 2017 za projekt TSuNAMI)

  11.10 - 11.30 prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. (srovnávací pedagogika, PedF UK, laureátka ceny Milady Paulové 2018)

  11.30 - 11.50 PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (děkanka FSV UK)

  11.50 – 12.00 diskuze všech zúčastněných  12.00 - 12.40 Oběd


  12.40 - 14.40 Panelová diskuse: Úspěchy a výzvy pro Českou republiku


  Témata:

  • Odpovídá české vědecko-výzkumné prostředí a zázemí dostatečně potřebám vědců, zejména pak žen, matek?

  • Jaké jsou aktuální nástroje či opatření, které tuto problematiku pokrývají?

  • Jsou vysoké školy v tomto ohledu dostatečně aktivní?

  • Jak jsou tato témata akcentována v zahraničí?

  • Jaké výzvy nás čekají v budoucnu?


  Moderuje Dr. Aleš Vlk

  Hosté:

  o PhDr. Ingeborg Radok-Žádná, místopředsedkyně RVŠ, prorektorka AMU pro mezinárodní vztahy a uměleckou činnost

  o Mgr. et Mgr. Hana Tenglerová, SÚ AV ČR

  o Mgr. Martin Duda, TAČR

  o RNDr. Alice Valkárová, DrSc., GAČR, MFF UK, laureátka ceny Milady Paulové

  o Zástupce UK

  Diskuze


  14.40 - 15.00 Coffee break


  15.00 - 16.30 Celospolečenské stereotypy a klišé ve vnímání žen ve vědě

  Témata:

  • Postřehy či zkušenost (osobní, mediální, společenská) se stereotypním vnímáním profesně úspěšných žen: vědkyň, sportovkyň, manažerek apod.

  (Např.: rozhodný muž má obvykle obdiv a respekt / rozhodná žena je často vnímána negativně, jako chladná, necitlivá – od žen se očekává empatie, trpělivost a kompromis).

  • Pracovní střet dvou mužů je zdravá konkurence, střet dvou žen = „dívčí válka“, či „ženský problém“ na pracovišti…

  • Muž workoholik je oceňován/ žena workoholik = nešťastnice, či špatná manželka a matka, kariéristka apod.

  • Od nejnižšího věku klišé – dívky a ženy se nejsou schopny uplatnit ve vědeckých disciplínách tam, kde je zapotřebí logické myšlení

  • V medicíně – ženy se nehodí na profese chirurga, ortopeda, traumatologa, protože to fyzicky ani psychicky nemohou zvládnout.)  Moderuje prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

  Hosté:

  o prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. (lingvistka, laureátka Ceny Milady Paulové 2019)

  o doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti FSV UK

  o Mgr. Monika Holubová, Ph.D., Biomedicínské centrum v Plzni

  o Mgr. Anna Shavit, Ph.D., politoložka (FSV), členka kolegia rektora UK


  16.30 - 16.40 Závěrečné slovo následované číší vína


  Poslední změna: 6. březen 2020 14:36 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: